A A A

Aktiviteter

Dokumenter for nedlasting

Underliggende instrukser og mandater for redningstjenesten (PDF)
Nasjonal veileder for søk etter savnet person på land 1 utgave 2015 (PDF)
Mandat for Nasjonalt Redningsfaglig Råd (PDF)
Til Justis- og beredskapsdepartementet fra NRR (PDF)
Retningslinjer for redningstjeneste ved snøskredulykker (PDF)
PBS i Politiets Beredskapssystem 2011 (PDF)
Justis- og beredskapsdepartementet besluttet i 2008 å opprette et nasjonalt redningsfaglig råd. Et slikt råd ble foreslått av FORF gjennom arbeidet med What If rapporten.

Nasjonalt Redningsfaglig Råd (NRR) har som mål å være et organ for å utvikle og styrke samhandlingen mellom sentrale aktører innen landredning. Rådet vil også være en naturlig møteplass for deltagerne til å drøfte aktuelle problemstillinger og
utfordringer, samt gi innspill og andre redningsfaglige tilbakemeldinger til Justis- og beredskapsdepartementet.

Rådet ledes av Hovedredningssentralen og FORF ivaretar sekretariatet.

DEN NORSKE REDNINGSTJENESTEN
Med redningstjeneste mener vi akutt innsats for å redde mennesker fra død og skade. Med redningstjeneste forstår vi normalt den offentlige organiserte virksomhet som utøves i forbindelse med øyeblikkelig innsats for å redde mennesker fra død og skader som følge av akutte ulykkes- eller faresituasjener, og som ikke blir ivaretatt av særskilt opprettede organer eller særlige tiltak. Det er ingen etat, institusjon eller organisasjon som har ansvaret for redningstjenesten i Norge alene. Den utøves gjennom et samvirke mellom en rekke etater og organisasjoner.

SAMVIRKE
Samvirkeprinsippet vil si at redningstjenesten utøves som et samvirke mellom offentlige etater, frivillige organisasjoner og private selskaper.
Nasjonalt Redningsfaglig Råd består av aktørene i dette samvirke og har som mål og skape dialog, aktørene i mellom og mot myndighetene.

MANDAT
Nasjonalt Redningsfaglig Råd skal på grunnlag av de overordnede prinsipper og rammer som foreligger for redningstjenesten bidra til, og være en støtte for Justis- og beredskapsdepartementets arbeid for en sikker og formålstjenlig redningstjeneste.

Rådet bør derfor blant annet:

- Utveksle erfaringer og informasjon med målsetting om å styrke redningstjenesten og samvirke        mellom relevante aktører
- Bidra med forslag til en faglig kvalitativ utvikling av redningstjenesten etter anmodning eller på eget initiativ understøtte Justisdepartementet med råd og informasjon
 
Sekretariat
Nasjonalt Redningsfaglig Råd
v/ Bente Asphaug
Hiltonåsen 32
1341 Slependen

Mail: nrr@rescue-norway.org

Telefon: 913 82 132